Apunt Menorca Avís legal - Apunt, la guia de Menorca

Avís legal

Informació general

Aquest lloc web i el domini apuntmenorca.com són propietat de María José Ferri Vizcaíno, amb NIF 20436564-Y, i Beatriz Encabo Huerga, amb NIF 46067315-V, (d’ara endavant APUNT MENORCA) i domicili a la Pl. Príncep, 5 – Local 15 – 07701 de Maó (Illes Balears).

Aquest avís legal regula les condicions d’ús dels serveis i la informació que es proporciona en aquest lloc web. APUNT MENORCA serà lliure de modificar les condicions d’ús aquí determinades, per la qual cosa s’aconsella consultar regularment la darrera versió que es trobarà disponible en aquest lloc web. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició.

Accés dels usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari que accepta plenament des de l’inici de l’accés i/o ús, les condicions d’ús establertes en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals.

L’usuari  es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del web. Es compromet, per tant, a fer-ne un ús adequat i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal.

APUNT MENORCA queda eximit de qualsevol responsabilitat que pogués comportar l’ús indegut del web per part dels usuaris, responsabilitat que seria assumida per la persona usuària que no hagués complert amb les seves obligacions. Així mateix, APUNT MENORCA podrà amb llibertat de criteri denegar i, fins i tot, retirar qualsevol informació que contravingui les disposicions legals i també la moral i costums establertes.

A més, apuntmenorca.com pot proporcionar l’accés a qualsevol informació, servei, programa o dada a Internet que puguin pertànyer a terceres persones, cas en el qual APUNT MENORCA no es fa responsable dels continguts ni atendrà cap reclamació que pugui derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció que tinguin.

APUNT MENORCA no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes propietat de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços facilitats al web. Així mateix, no serà responsable d’errors, irregularitats o inexactituds en els continguts publicitaris que apareixen al lloc web. En aquest sentit, la responsabilitat pertany únicament als anunciants o patrocinadors.

Finalment, APUNT MENORCA es reserva el dret a realitzar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns en el web, suspenent-ne temporalment l’accés per fer les tasques de millora i manteniment convenients.

Propietat intel·lectual i industrial

Apuntmenorca.com és l’edició digital de Apunt, l’agenda d’oci i cultura de Menorca. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web www.apuntmenorca.com i dels seus continguts pertanyen a APUNT MENORCA o, en el seu cas, a terceres persones.

Per tant, correspon a APUNT MENORCA l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de Propietat Intel·lectual i, en qualsevol cas, amb l’autorització d’APUNT MENORCA, sense perjudici dels límits que estableix el Reial Decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

APUNT MENORCA explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32.1 del text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, APUNT MENORCA s’oposa a l’ús de qualsevol dels continguts propis amb finalitat comercial, sense prèvia autorització expressa d’APUNT MENORCA.

APUNT MENORCA no es fa responsable de la procedència de la informació, enllaços, fotografies i material gràfic que faciliten els usuaris del web i que puguin pertànyer a terceres persones i deixa constància en aquest avís legal que l’usuari assumeix la propietat d’aquests materials i que en cap cas vulnera la normativa de propietat intel·lectual.

Política de privacitat

Totes les dades que proporcionin els usuaris de www.apuntmenorca.com es mantenen en la més estricta privacitat i confidencialitat d’acord amb la legislació vigent. APUNT MENORCA compleix la Llei orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Les dades que voluntàriament aporti l’usuari a través dels formularis inclosos en aquest lloc web (subscripció a la newsletter) passaran a formar part d’un fitxer titularitat d’APUNT MENORCA que, en cap cas, serà llogat ni venut a altres empreses o persones.

Serà responsabilitat de l’usuari qualsevol error, inconvenient o perjudici que es pugui crear en cas d’haver facilitat dades incorrectes o falses. Correspon també a l’usuari mantenir actualitzades les dades que hagi facilitat. L’usuari registrat podrà exercitar en tot moment els drets de consulta, accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’aquestes dades en els termes previstos en la LOPD i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD). APUNT MENORCA s’ofereix, no obstant, a facilitar aquests tràmits.

APUNT MENORCA informa que les dades que l’usuari facilita voluntàriament seran incorporades als seus sistemes d’informació amb la següent finalitat:
– En cas de contractació de serveis, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei ofert;
– En el cas de sol·licitud d’informació mitjançant els formularis del lloc web, per enviar informació sobre la consulta realitzada;
– En el cas de subscripció, per remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del lloc web.

L’usuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada més endavant.

Mitjançant la introducció de les dades, l’usuari atorga el consentiment inequívoc a APUNT MENORCA, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat de les mateixes, perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades abans.

Apunt Menorca informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Tanmateix, en cas de ser cedits a tercers es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per fer aquesta cessió. L’entitat responsable de la base de dades, hosting, així com aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals se’ls hagi comunicat, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

APUNT MENORCA garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes establerts en la legislació vigent. Per aquest motiu, podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça esmentada a l’encapçalament d’aquest apartat i/o enviant un correu electrònic a apunt@apuntmenorca.com i adjuntant una fotocòpia del seu DNI. Al mateix temps, l’usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en el carrer Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Les dades facilitades per l’usuari es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el fi del tractament i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a aquest fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades. APUNT MENORCA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

L’usuari, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pot posar-se en contacte amb APUNTMENORCA en l’adreça de correu electrònic: apunt@apuntmenorca.com.

Ús de cookies

APUNT MENORCA informa que aquest lloc web utilitza cookies en alguns processos interns de funcionament per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari. En cap cas seran utilitzades per l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari, que té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir la instal·lació de cookies o per a ser notificat quan rebi una nova cookie.

Generalitats

APUNT MENORCA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva website, exercint en aquest cas totes les accions civils i penals que li puguen correspondre per dret.

APUNT MENORCA no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

Resolució de conflictes

APUNT MENORCA perseguirà l’incompliment de les condicions anteriors així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret. La relació entre APUNT MENORCA i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats de la ciutat de Maó.